JÁTÉKOK     |      IMPROVISAATIOT     |      PIANOJUMPPAA      |      RAPORTTI  

 

Tohtorintutkinto

Kehittäjänkoulutuksen mukainen tutkinto eroaa monelta osin tieteellisestä väitöskirjatyöstä ja myös taiteellisesta tutkinnosta. Kyseessä on uudehko opiskelumuoto, jossa on mahdollista yhdistää tieteellinen ja käytännönläheinen materiaalintuotanto sekä taiteellinen työ. Perinteisempää tiedontuotantoa opinnäytekokonaisuudessani edustaa tämä raportti. Se eroaa kuitenkin perinteisestä väitöskirjasta sekä tavoitteiltaan että kysymyksenasettelultaan. Yhden yksittäisen tutkimuskysymyksen sijaan siinä nostetaan esiin useita teemoja, jotka kaikki liittyvät pianonsoiton alkuopetukseen. Näitä teemoja ovat Játékok-kokoelman lisäksi lapsen motoriikan kehitys soitonopettajan näkökulmasta, ei-perinteisten soittotapojen mahdollisuudet pianonsoiton-opetuksessa, pianistien motoriset harjoitukset sekä alkuopetuksen improvisaatio. Uusia tiedon esittämisen tapoja edustaa tämä www-sivusto, joka esittelee Kurtágin Játékok-kokoelmaa sekä improvisaatiota ja motorisia harjoitteita pikkupianisteille.


Laajan videoaineiston avulla esitellään Játékok-kokoelman ei-perinteisiä soittotapoja, Játékokin kappaleita, lasten improvisaatioita ja motorisia harjoitteita. Liikkuva kuva auttaa ymmärtämään Kurtágin erityislaatuisen nuottikuvan ja soittotapojen merkityksiä. Se havainnollistaa kokoelman nuottikuvaa ja ei-perinteisiä soittotapoja. Liikkuva kuva pyrkii tekemään näkyväksi sitä tietoa, mikä tavallisimmin näkyy konserteissa, kursseilla ja luokkahuoneissa. Tämä tieto on niin sanottua hiljaista tietoa, jota on varsin vaikea artikuloida ainoastaan kirjoitetun tekstin avulla.


Opettajat ja soittajat ovat vuosien varrella olleet kiinnostuneita Játékokista, mutta heillä ei ole ollut välineitä lähestyä materiaalia. Kynnyksenä on ollut juuri Kurtágin käyttämän notaation poikkeavuus. Videoaineiston avulla musiikin erityisyys, sen soinnillinen rikkaus ja soittotapojen moninaiset tekniikat avautuvat. Tohtoriprojektini eräs keskeinen tavoite on auttaa Kurtágin notaation ymmärtämisessä, tulkitsemisessa ja ilmaisemisessa ja madaltaa siten kynnystä tarttua materiaaliin. Näin Játékok voi tuoda kallisarvoisen lisän jo olemassa olevaan pedagogiseen materiaaliin.


Takaisin

Käsillä oleva www-sivusto on osa Sibelius-Akatemian DocMus-yksikön kehittäjäkoulutuksessa valmistelemaani musiikin tohtorin tutkintoa. Kehittäjäkoulutuksen mukainen tutkinto suoritetaan erikoistumalla tiedollisesti ja taidollisesti johonkin musiikkialan erityiskysymykseen. Tämä työ käsittelee pianonsoiton alkuopetusta pyrkimällä laajentamaan ohjelmistoa sekä tuomaan improvisaation ja motoristen harjoitusten avulla alalle uusia käytänteitä ja tietoa. Tällä kehittäjäkoulutusprojektilla on taiteellis-pedagoginen orientaatio, ja siinä pääsevät esiin muusikon identiteettini eri puolet: taiteilija, opettaja sekä tutkija.


Tohtorityön keskiössä on unkarilaisen säveltäjän György Kurtágin (synt. 1926) säveltämä pianomusiikin kokoelma Játékok (suomeksi Pelit, Leikit).  Se on avantgardistinen, pedagogisesti ja taiteellisesti merkittävä kokoelma pianokappaleita, ja se sisältää uusia tapoja lähestyä pianonsoiton opetusta. Kokoelma koostuu kahdeksasta kirjasta, joissa on yhteensä useita satoja kappaleita. Sen erityispiirteenä on lähestyä pianonsoittoa keholähtöisesti, kokemuksellisesti ja kokonaisvaltaisesti. Opetuskäytössä se tuo kallisarvoisen lisän jo olemassa olevaan pedagogiseen materiaaliin.


Olen tohtorityössäni kehitellyt Kurtágilta omaksumaani pedagogiikkaa eteenpäin ja luonut näin uusia käytänteitä alkuopetukseen. Olen soveltanut Kurtágilta omaksumiani ei-perinteisiä soittotapoja improvisaation materiaaliksi ja näin kehittänyt keholähtöistä improvisaatiota, joka soveltuu pianonsoiton alkuopetukseen. Olen myös kerännyt eri lähteistä motorisia harjoitteita, jotka auttavat pikkupianisteja havainnoimaan ja tulemaan tietoisiksi omasta kehostaan ja sen liikkeistä.